Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

blueberryeyes
5574 a1eb
blueberryeyes
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viatysiace-mysli tysiace-mysli
blueberryeyes
5028 36a1
blueberryeyes

July 07 2015

blueberryeyes
4487 0191 500
"Ości" 1
blueberryeyes
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
6961 2410
blueberryeyes
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viawishyouwerehere wishyouwerehere
blueberryeyes
7823 8e5c

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

blueberryeyes
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
blueberryeyes
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaxannabelle xannabelle
blueberryeyes
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viaxannabelle xannabelle
blueberryeyes
6359 e48a
Reposted fromApch Apch viaxannabelle xannabelle
blueberryeyes
6859 635b 500
blueberryeyes
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viaxannabelle xannabelle
blueberryeyes
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viaxannabelle xannabelle
blueberryeyes
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
8347 5783
blueberryeyes

the-lady-of-mirkwood:

dontknowchev:What a waste of space.

did you just

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl